Schoolvisie

Sint-Baafskouterstraat 129 | 9040 Sint-Amandsberg

Onze samenleving is voortdurend in verandering. Op economisch vlak hebben we oude industrieën ingeruild voor innovatieve hightech bedrijven. De digitalisering heeft zich genesteld in ons werk en leven. Nieuwe medische toepassingen en een steeds betere gezondheidszorg zorgen er voor dat we langer leven en dat de “zorgindustrie” boomt. Onze professionele loopbaan wordt niet alleen langer, maar wordt ook dynamischer en flexibeler. Hoe onze samenleving er binnen 25 jaar zal uitzien is moeilijk te voorspellen, maar de leraren van vandaag moeten onze kinderen wel trachten voor te bereiden op de realiteit van morgen.

 

Samen moeten we er daarom voor zorgen dat kinderen zich kunnen ontplooien en de vaardigheden ontwikkelen om met die veranderingen om te gaan. De snel wijzigende samenleving vergt kritische burgers die tegelijk zorgend zijn voor zichzelf, hun naasten en hun brede omgeving. We willen jonge mensen die kennis en vaardigheden weten te koppelen aan zin voor creativiteit, die hun persoonlijke ontwikkeling ook wensen in te zetten voor een solidaire en diverse samenleving. We leren kinderen dat diversiteit verrijkt en een enorm potentieel heeft, maar dat het ons ook voor uitdagingen plaatst. Op school leren kinderen daar op een positieve manier mee omgaan. Zo willen we meebouwen aan een samenleving van de toekomst. Een democratie met actieve burgers waarin het samenleven centraal staat en iedereen maximale kansen krijgt om zich te ontplooien. Het pedagogisch project van het GO! is daarbij ons kompas.

 

Op school gaan we in interactie met de omgeving. We brengen leerlingen in contact met organisaties en de verenigingen in de buurt. We brengen samen met onze ouders de wereld in de school. Wereldoriëntatie is dan ook de start van alles wat we doen. We zorgen ervoor dat ieder kind zich kan ontwikkelen in relatie tot zichzelf en met de anderen en dit binnen zijn of haar eigen omgeving. Op die manier kunnen kinderen vaardigheden die ze op school verwerven, nog verder verruimen en verdiepen in een levensechte context. De interesses en mogelijkheden van ieder kind vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Door te zoeken naar talenten en deze maximaal te stimuleren, halen we het beste in elke leerling naar boven. We willen voor elk kind hoge ambities formuleren, maar wel op maat.

 

 

Het leer- en opvoedingsproces stelt zich tot doel kinderen op weg te zetten om positief kritische en handelende mensen te worden met een open kijk op de wereld. De school helpt mee, via de overdracht van kennis en vaardigheden, kinderen voor te bereiden om gelukkig te kunnen zijn in – en een positieve bijdrage te leveren aan – een snel evoluerende wereld. Op deze manier bereiden wij hen voor om, eens zelfstandig en in vrijheid, de nodige zinvolle keuzes in hun leven te maken en daardoor het unieke van hun eigen persoon te ontdekken. Vanuit hun uniek zijn worden zij uitgedaagd om, nu en later, als sociaal vaardige mensen verantwoordelijkheden op zich te nemen.

 

Onze pijlers:

  • GO! basisschool De Wijze Boom streeft naar een sfeer waarbinnen kinderen zich goed kunnen voelen. De kindvriendelijke aanpak, zowel in als buiten het lesgeven, is van het grootste belang.
  • GO! basisschool De Wijze Boom houdt rekening met de talenten, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind.
  • GO! basisschool De Wijze Boom vervult een rol in de opvoeding van het kind en dit binnen de veiligheid van een vertrouwde omgeving.
  • GO! basisschool De Wijze Boom is een school waar kinderen zich cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en motorisch kunnen ontwikkelen.
  • GO! basisschool De Wijze Boom wil een school zijn waar ieder kind later graag aan terugdenkt, een gemeenschap waar vriendschappen gecreëerd worden en plezier gemaakt wordt in een open sfeer.
  • GO! basisschool De Wijze Boom biedt tijd en ruimte voor creativiteit, sportiviteit en ravotten waarbij alle kinderen de nodige verantwoordelijkheidszin leren ontwikkelen.

 

In onze kleuterschool benadrukken we een gezond evenwicht tussen spelen en leren: de kleuters leren al spelend. Doorheen het experimenteren met verschillende materialen en via hoekenwerk doen de kleuters indrukken en ervaringen op waardoor ze de eigen mogelijkheden leren kennen en verruimen. De verkenning van hun concrete leefwereld is een uitgangspunt om gevoelens van verwondering en bewondering op te wekken. Vanuit deze gevoeligheid wordt ‘het samen leren samen leven’ en ‘de open geest’ gestimuleerd.

 

Deze wijze van werken wordt, aangepast aan de leeftijd van de kinderen, in de lagere school verder gezet. De ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de overheid, die verwerkt zijn in het vormingsplan en de leerplannen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, zijn uiteraard de uitgangspunten voor het onderwijzen in onze school. Om dit waar te maken scholen de leerkrachten zich regelmatig bij, zowel in groep als individueel. Binnen de financiële mogelijkheden worden de nodige investeringen in handboeken en materialen gedaan om pedagogisch en didactisch bij te blijven. Wij achten het noodzakelijk om als school de nodige samenwerking na te streven met alle betrokken participanten: schoolbestuur, directeur, leerkrachten, ouders, CLB, externe diensten,… Het vereist tevens een groot inlevingsvermogen in de totaliteit van onze school waarbij loyaliteit tegenover het opvoedingsproject een basisvoorwaarde is. Ons schoolteam bestaat uit een enthousiaste en dynamische groep van leerkrachten. Samen met u, ouders, willen zij samenwerken om alle leerlingen de beste kansen tot een volledige ontplooiing te geven.

 

Elk kind op onze school is uniek. Elk kind stapt binnen met een andere achtergrond, een andere leefwereld, een andere overtuiging, een andere beginsituatie, … Deze verscheidenheid daagt ons uit om ons onderwijs actueel en kansrijk te houden. Wat doen wij eraan ?

 

–          Differentiatie

Wij differentiëren in elke klas zoveel mogelijk. Dit betekent dat alle kinderen de nodige kansen krijgen om op hun eigen tempo te kunnen werken en hun eigen capaciteiten verder te ontwikkelen. In alle klassen is de computer een geïntegreerd hulpmiddel om aan de vooruitgang van ieder kind te voldoen. Om het zelfstandig werken van de leerlingen te bevorderen zijn werkvormen als hoeken- en contractwerk ingeburgerd in de school.

 

–          Een zorgbrede aanpak

In onze school is elk kind evenwaardig en even belangrijk. Het hele team heeft daar speciale aandacht voor. Het lestijdenpakket van zowel kleuter- als lagere school wordt zodanig aangewend dat er in elke klas tijd vrijkomt voor zorgverbreding en interne differentiatie (onder andere via hoeken- en contractwerk). De klasleerkrachten worden hierbij ondersteund door SES-leerkrachten voor differentiatie en door de zorgjuf van de kleuterafdeling en zorgcoördinator van de lagere afdeling. Door al deze pedagogische voorzieningen en de dagelijkse aandacht van elke leerkracht voor elk kind te geven, bieden wij allen gelijke kansen aangepast aan ieders talenten.

 

–          Elk kind staat centraal

We vertrekken vanuit de leefwereld van onze kinderen, van hetgeen hen bezig houdt, hetgeen hen bindt, hetgeen hen onderscheidt. We vinden het belangrijk dat we de betrokkenheid van de kinderen blijven aanwakkeren om de wereld te verkennen en leren te begrijpen. Daartoe prikkelen we de kinderen dagelijks met activiteiten die hen nieuwsgierig

maken, hen uitdagen om hun totale persoonlijkheid te ontwikkelen.

 

–          Eigen talenten

We erkennen de eigenheid van onze kinderen. We gaan op een actieve, creatieve manier om met de interesses, kennis en vaardigheden van onze kinderen. We werken bewust vanuit hun talenten en benadrukken hun mogelijkheden. Een kind mag kind zijn, een kind op onze school leert al spelend en explorerend zijn/haar talenten te ontplooien. Leerkrachten engageren zich om een waaier aan (inter)actieve en creatieve werkvormen te gebruiken om de totale ontwikkeling te stimuleren.

 

–          Zorgzaam

Onze kinderen zijn volop in ontwikkeling. Elk kind heeft recht op voldoende begeleiding in zijn/haar voortdurende groei. Het schoolteam bewaakt zorgvuldig het leren en het welbevinden van onze toevertrouwde en opgroeiende kinderen. Zorgzaam betekent ook dat ieder kind mag groeien tot een authentiek persoon. Een kind mag en kan zichzelf zijn op onze school. We werken vanuit een zorgzame sfeer, waarbij respect en verantwoordelijkheid voor mekaar centraal staan. Zorg reikt verder dan de klasvloer, het is een zaak waarbij iedere participant (het kind, de ouders, de leerkracht, de experts) als volwaardige partner wordt beschouwd. Alles gebeurt in een totale multidisciplinaire wisselwerking waarbij iedere partner zijn eigen deskundigheid in functie van het toevertrouwde kind in alle positiviteit en constructiviteit kan garanderen.

 

–          Samenleven

We geven ruim de aandacht en tijd om positieve relaties met elkaar te leren aangaan. Onze omgang met de kinderen en ouders gebeurt vanuit een open dialoog en met het nodige respect voor mekaars mening en waarden. We leren de kinderen samenwerken en samenleven, vanuit een duurzaam engagement gericht op een harmonieuze, democratische toekomst. Kritisch denken is een belangrijk ingrediënt van onze waardenvorming. Samenleven betekent rekening houden met elkaars waarden. Om een veilig klimaat op onze school te creëren, is het nodig dat we duidelijke afspraken maken en deze samen naleven.

 

–          Verbindend

Onze school is een trefpunt van kinderen en ouders met verschillende talen, achtergronden en culturen. We vinden het belangrijk om actief te werken aan verbondenheid. Bekend maakt bemind. Daartoe organiseren we ‘ons onderwijs’ zo dat we de klasmuren regelmatig doorbreken en projecten tussen klassen of met de hele school uitwerken. Ontmoeten werkt verrijkend voor iedereen: hoe beter wij de kinderen kennen, hoe beter wij ons onderwijs kunnen afstemmen. Via verbinding werken we aan vertrouwen. Als ouder wordt u regelmatig aangesproken en uitgenodigd om deel uit te maken van het schoolgebeuren.

 

–          Samen school maken

We hechten belang aan het constructief samenwerken van kinderen, ouders en de school als één team. Samen school maken behelst het samen nadenken over kwalitatief onderwijs, nu en in de toekomst. ‘Samen school maken’ maakt van de directeur, de leerkrachten, het administratief personeel, de ouders en de ons toevertrouwde kinderen volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartners, die allen op een positieve en constructieve manier inbreng kunnen geven. Dit kan in de dagelijkse klaswerking met leerkrachten en zorgjuf van de kleuterafdeling en zorgcoördinator van de lagere afdeling, tijdens gespreksmomenten met de directeur, de leerlingenraad, via het oudercomité of op de regelmatige momenten waarop ouders kunnen deelnemen aan het schoolgebeuren. Door een wederzijds engagement en wederzijds respect bouwen we aan duurzame relaties die uiteindelijk onze kinderen ten goede komen.

 

–          Toekomstgericht

Het schoolteam zet zich in om hedendaags onderwijs te bieden, maar houdt tevens het oog op de toekomst en de maatschappelijke veranderingen en noden. Onderwijs ontwikkelt snel. De wereld rondom verandert voortdurend. We willen dat onze kinderen voldoende wortels hebben om verder te groeien en deel te nemen aan de maatschappij. Naast kennis, vaardigheden en waardenvorming, willen we samen bouwen aan een samenleving die zich duurzaam kan ontwikkelen. We kiezen ervoor gezond en afvalarm te zijn waarbij we ook oog hebben voor het milieu.

 

–          Taalbeleid

Een goede kennis van het Nederlands betekent een stap naar de toekomst. Uiteraard hebben we respect voor de thuistaal. Maar het is in het belang van het kind dat we elkaar goed begrijpen. We verwachten van de kinderen en de ouders een positief engagement om binnen de school het Nederlands als omgangstaal te gebruiken. Daarnaast kunnen de talen die de kinderen thuis spreken zeker een plaats in het schoolleven krijgen, dit bijvoorbeeld tijdens bepaalde projectdagen, een thema binnen het leergebied Wereldoriëntatie, een spreekbeurt,…

 

–          Schoolcultuur

Deze schoolcultuur kan alleen maar gedragen worden door een team dat openstaat voor respect, wederzijds vertrouwen en innovatie. Samen in overleg streven naar verdere uitbouw en verbetering. Een schoolteam dat bereid is zich te professionaliseren, haar deskundigheid wenst te delen en bovenal met een warm hart voor kinderen samen school wil maken. Een team dat zorg voor de kinderen en voor elkaar draagt. Daar staat alvast GO! basisschool De Wijze Boom voor!