Solidariteitsfonds

Een Sociaal Fonds voor de Wijze Boom

Samen met het oudercomité lanceerden we op de ‘Werelddag’ van het Verzet tegen Armoede (17 oktober 2022) een Solidariteitsfonds van De Wijze Boom. Dat fonds vormt een onderdeel van het structureel (kans)armoedebeleid van de school.

 

Het doel van het Solidariteitsfonds is geld verzamelen en toewijzen voor:

  • School/klas-brede ingrepen om financiële drempels en druk te verlagen (bv. drukken van prijs van uitstappen, aankoop van bepaalde spullen, drukken van schoolfactuur in het algemeen…)
  • Ad hoc gerichte ondersteuning voor kinderen die geconfronteerd worden met een gebrek aan financiële middelen (bv. maaltijden voor kinderen met lege brooddoos, kledij, bril…).

 

Eén van de initiatieven in het kader van een structureel (kans)armoedebeleid op basisschool de Wijze Boom, is het inrichten van een Sociaal Fonds. Dit fonds is een gezamenlijk initiatief van het Oudercomité en de school, die de handen in elkaar slaan voor gelijke kansen.

 

De doelstelling van het fonds is geld verzamelen en toewijzen voor:

  • School/klas-brede ingrepen om financiële drempels en druk te verlagen (bv. drukken van prijs uitstappen, aankoop van bepaalde spullen, drukken van schoolfactuur in het algemeen,…).
  • Ad hoc gerichte ondersteuning voor kinderen die geconfronteerd worden met een gebrek aan financiële middelen (bv. maaltijden voor kinderen met lege brooddoos, kledij, bril,…).

 

Hoe werkt het fonds?

Het fonds wordt beheerd door een Comité dat bestaat uit twee vertegenwoordiger van de ouderwerking, en twee vertegenwoordiger van de school. De toewijzing van de middelen gebeurt op basis van gezamenlijk vastgelegde afspraken. Transparantie en heldere rapportage zijn essentiële werkprincipes van het fonds. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de communicatie over het fonds naar de ouders en de rest van de schoolgemeenschap (waarom, hoe, besteding,…).

 

Er zijn drie manieren van instroom van middelen in het fonds:

  • Rechtstreekse giften van ouders en andere donateurs (deze fondsenwerving gebeurt door acties van de ouderwerking.
  • Toewijzen van een vast percentage van de opbrengst van de reguliere OC-activiteiten (quiz, wijnverkoop, wafelverkoop,…).
  • Toewijzen van een vast percentage de opbrengst van reguliere activiteiten van de school (schoolfeest, bar op winterfeest,…) of andere bijdragen uit het schoolbudget (die bv. vandaag al worden ingezet voor ad hoc financiële ondersteuning van kinderen met specifieke nood)

 

Hoe besteden we de middelen van het fonds?

  • Bestendigen van huidige ad hoc ondersteuning op basis van noden die worden vastgesteld door de directeur, de beleidsmedewerker, het team van zorgcoördinatoren, de leerkrachten en eventueel een brugfiguur.
  • Alle overige middelen worden naargelang beschikbaarheid besteed aan school/ klasbrede initiatieven.